Laatste oproep aan gemeenteraad Skaeve Huse

  • PDF
  • Afdrukken
  • E-mailadres

Het bewonersplatform Weezenhof en de Belangenvereniging Weezenhof doen gezamenlijk een laatste dringende oproep aan de gemeenteraad alvorens de raad woensdag 17 april besluit over Skaeve Huse nabij Weezenhof.

Het faillissement van een zorginstelling in Wijchen heeft grote negatieve gevolgen voor een project begeleid wonen in Alverna. Doordat er geen begeleiding meer beschikbaar is dreigt de situatie bij dat project te ontsporen en zijn de bewoners in hun dagelijks leven aan hun lot overgelaten. Het blijkt dat niemand zich meer verantwoordelijk voelt voor de begeleiding van de bewoners en voor het nemen van acties bij klachten. ZIE ook de BIJLAGE uit DE GELDERLANDER van 12 april jl. Al eerder gaven platform zowel als belangenvereniging in de Weezenhof aan dat langdurige garanties voor goede begeleiding, óók in slechte tijden, van doorslaggevend belang zijn voor een eventuele realisatie van Skaeve Huse in de buurt van de Weezenhof.

Volgens woordvoerder Toon Kerssemakers van platform en belangenvereniging, is de situatie in Wijchen typisch een situatie die kan ontstaan als er bij dergelijke projecten, zoals ook bij Skaeve Huse geen of niet voldoende begeleiding aanwezig is. Volgens het College van B &W kan veel worden opgevangen in het Buurtbeheerplan, maar zoals eerder al aangegeven, stelt de eerste versie van het Buurtbeheerplan Weezenhof nog heel weinig voor.
Daarbij komt dat de tot nu toe afgegeven garanties volgens de beide bewonersorganisaties veel te algemeen zijn.

Dit alles heeft geleid tot een gezamenlijke verklaring van platform en belangenvereniging:

 "Uit de berichtgeving over de gevolgen van een faillissement van een zorginstelling voor een begeleid wonen project in Alverna blijkt eens te meer hoe groot het afbreukrisico van vergelijkbare projecten is in financieel onzekere tijden. Tevens blijkt dat niet voor niets door ons allerlei aanscherpingen van voorwaarden worden gevraagd voor begeleiding, klachtenprocedures, evaluaties ed., mocht uw raad het voorstel met betrekking tot de Stadbroekseweg goedkeuren"

Ook willen beide bewonersorganisaties vastgelegd zien dat de uitkomsten van het overleg met betrekking tot het buurtbeheerplan worden meegenomen in de procedure voor het bestemmingsplan. Dit om het risico te vermijden, dat de mogelijkheden voor de wijk om de gang van zaken met betrekking tot Skaeve Huse op het goede spoor te houden een wassen neus wordt:

"Daarnaast is door het college van Burgemeester en Wethouders in een schrijven aan ons toegezegd dat zij er garant voor staat dat bij constructief overleg een Buurtbeheerplan Weezenhof gereed is bij behandeling van het bestemmingsplan in de raad. Omdat het begrip constructief nogal voor verschillende uitleg vatbaar is, verzoeken we uw Raad tevens vast te leggen dat bij de besluitvorming met betrekking tot het bestemmingsplan de bij het overleg buurtbeheerplan Weezenhof bereikte resultaten als beslispunten zullen worden meegewogen".
Zie voor de volledige brief aan de raadsleden: BIJLAGE Skaeve Huse

 

Zoeken op de site

Weerbeeld

Weezenhof

Copyright © 2017 Weezenhof Centraal. All rights reserved.
// //